• แหล่งรวบรวมเอกสารงานวิจัย ของภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการที่เพิ่มล่าสุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจร้านหนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย

       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเเละการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)…

อิทธิพลของสื่อบันเทิงไทยและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเปิดรับสื่อบันเทิงไทยของ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยของ นักท่องเที่ยวชาวจีน 2)…

อิทธิพลของรายการโทรทัศน์กรรมลิขิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่มีต่อความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นคำสอนทางพุทธศาสนาที่สะท้อนผ่านรายการโทรทัศน์ กรรมลิขิต โดยศึกษาพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์…